Brandskyddsarbete

Vi i styrelsen jobbar numera enligt
”Lagen om skydd mot olyckor”.

Lagen säger bl a att;

  • Alla ägare och nyttjanderättsinnehavare av byggnader och anläggningar skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra och begränsa skador. Åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara att anskaffa utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara regler, utbildning och information.

 

Brandskyddet i våra lägenheter är också varje boendes eget ansvar. Vi utgår ifrån att varje lägenhet är utrustad med brandvarnare som varnar dig om det skulle börja brinna/ryka i din lägenhet. Ha som vana att också regelbundet kontrollera funktionen. Batteriet har begränsad livslängd.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.