Badrum

Anvisningar inför renovering av badrum
I skadeförebyggande och kostnadsbesparande syfte skall följande tillämpas vid ombyggnation av våtrum.

Vid ombyggnation eller renovering av våtrum skall ansökan skickas till föreningens styrelse. Av ansökan skall framgå vilka arbeten som skall utföras och av vem.

Till ansökan skall bifogas ritning, kopia på intyg att VVS-entreprenör är auktoriserad av Säker Vatten och för elektriker behörighetsintyg från Elsäkerhetsverket. Dessutom skall entreprenör som arbetar med tät- eller ytskikt i våtrummet vara auktoriserad av GVK eller BKR. Intyg om detta skall bifogas ansökan.

Trapphusen är nyrenoverade och ska vårdas ömt! Inför renovering ska berört trapphuset besiktas och dokumenteras. Återställning efter skador i samband med renovering står medlem för.

Inget arbete får påbörjas innan styrelsen gett tillstånd för ombyggnationen eller renoveringen. Tillstånd är endast skriftliga och skall kunna visas upp vid senare förfrågan.

Vanligen utförs tre besiktningar i tre olika stadier. Om ändring av tappvatten- eller avloppsledningar görs, skall ändringen besiktigas av innan dessa ledningar byggs för eller gjuts igen. Föreningen skall dessutom göra en mellan- och slutbesiktning via en besiktningsman. Besiktningsprotokollet är en värdehandling som kan visas upp för köpare eller föreningen. Besiktningarna bekostas till hälften av bostadsrättshavare och till hälften av föreningen. Föreningen har två st bolag som kan används till en trepunktsbesiktning:

BKS konsulter (https://bkskonsulter.se/besiktning-badrum/)

Badrumsbesiktningar Sverige AB (https://www.badrumsbesiktningar.se/tjanster/trestegsbesiktning)

  1. Besiktning av avloppsledning/groda
  2. Besiktning av tätskikt
  3. Besiktning av ytskikt

Om arbete med tappvatten- eller avloppsledningar skall utföras, skall entreprenören vara godkänd av Säker Vatten. Se sakervatten.se för mer information.

Skall elarbeten utföras, skall anlitad elektriker vara behörig. Denna information fås av Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se). Efter begäran kan installationsintyg lämnas av elektrikern.

AB Svensk Våtrumskontroll, GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll), ger ut branschregler för vattenskadesäkert byggande, med förteckning över GVK-auktoriserade företag. Ett GVK-auktoriserat företag är bästa garanti för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Personalen i dessa företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras. Vi rekommenderar att Ni använder ett GVK-auktoriserat företag! Se gvk.se för mer information.

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets (BKR) Branschregler för Våtrum, BBV, krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

När avjämningsmassa är lagd, skall styrelsen kontaktas för besiktning. Besiktning skall göras innan tätskikt läggs. Vid entreprenader gäller allmänt att dessa alltid skall besiktigas före, under och efter utförande. Föreningen skall dessutom alltid göra en slutbesiktning när arbetet är slutfört. Bostadsrättshavare kontaktar föreningens styrelse eller tekniska förvaltaren för detta.

Samtliga ovanstående branschregler ansluter till varandra.

Innan slutbetalning av entreprenaden görs, skall beställaren ha:

För el, installationsintyg från behörig elektriker. Se Elsäkerhetsverket
Vid ändringar av rördragning för vatten, installationsintyg från entreprenör ansluten till Säker Vatten
För våtrum, kvalitétsdokument från entreprenör ansluten till GVK eller Byggkeramikrådet
Protokoll från slutbesiktning.
OBS! När våtrumsuppdrag utföres, skall entreprenören bära väl synlig legitimation från sin branschorganisation. Det händer att godkänd entreprenör, skickar ut ej auktoriserad utförare.